Vores vedtægter

Formål:

 • 1

Laugets formål er at varetage alle kvalificerede julemænd, nissemødre og nissers interesser samt udbrede

myten om julemanden og holde denne i hævd.


Formalia:

 • 2

Lauget er stiftet 18. juli 1994 med navnet: Dansk Julemands Laug.


 • 2.1

Lauget tegnes af Oldermanden, eller dennes stedfortræder, og har hjemsted på Oldermandens adresse i

Danmark.


 • 2.2

Lauget ledes af en Oldermand og en Viceoldermand, som begge skal være julemænd. Herudover vælges 5

bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Det skal altid tilstræbes, at der skal være

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver side af Storebælt, ligesom det skal tilstræbes, at bestyrelsen

repræsenterer så mange dele af Danmark som muligt. Den ordinære generalforsamling vælger tillige 2

suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Dvs. hvert år vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1

revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Oldermanden vælges på lige årstal, Viceoldermanden

vælges på ulige årstal.


 • 2.3

Et medlem kan ekskluderes af et flertal i bestyrelsen. Anke af en eksklusion afgøres på kommende

generalforsamling.


 • 2.4

Den ordinære generalforsamling, der er Laugets højeste myndighed, afholdes hvert år, den anden lørdag i

marts måned. Generalforsamlingen kan vedtage en anden dato for næste generalforsamling. Indkaldelse til

ordinær generalforsamling skal ske pr. brev/e-mail eller andet elektronisk medie med mindst 30 dages

varsel. Forslag, til afstemning på generalforsamlingen, skal være Oldermanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen og skal foreligge skriftligt.


Hvis man ønsker at indgive et forslag til generalforsamlingen, skal man selv møde op og fremlægge sit

forslag eller have en stedfortræder, som kan gøre dette for én. Man kan ikke automatisk pålægge et

bestyrelsesmedlem at være stedfortræder.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende: 1.Valg af dirigent

 1. Valg af stemmetællere og referent
 2. Oldermandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent og gebyr
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af


Oldermand (lige årstal), Viceoldermand (ulige årstal)


 1. Valg af:


3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)

2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)

2 suppleanter hvert år


 1. Valg af:


2 revisorer hvert år 1 revisorsuppleant hvert år


 1. Valg af:


Fanebærer (lige årstal)

Løjtnant (ulige årstal)


 1. Eventuelt


 • 2.5

Laugets fane bæres, i prioriteret rækkefølge, af Laugets fanebærer,  faneløjtnant eller et andet medlem, over 18 år, som er udpeget af bestyrelsen.


 • 2.6

Hvert år på foreningens generalforsamling, kan der indstilles op til 3 medlemmer til at blive årets julemand.

Årets julemand er en hæder, der gives til en person, der har ydet en ekstra indsats for Dansk Julemands

Laug. Stilles der mere end tre forslag til årets julemand, afgøres det ved afstemning, hvilke tre medlemmer,

generalforsamlingen indstiller til valg. Valg af årets julemand afgøres af samtlige medlemmer ved en

urafstemning, som foregår “i perioden op til den 1/3”. Optællingen af stemmer

foretages af den afgående årets julemand. Årets Julemand bliver “først afsløret til foreningens

generalforsamling”. En af forudsætninger for at kunne vælges til årets julemand, er at man kan deltage i

indtrædelse og aftrædelse som årets Julemand. Endvidere forventes det, at vedkomne kan deltage i Dansk

Julemands Laug´s officielle arrangementer. For at kunne blive årets julemand skal man være fuldgyldigt

medlem og være over 18 år.


 • 2.7

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev/e-mail eller

andet elektronisk medie. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det

fornødent, eller i tilfælde af at mindst 30 % af Laugets medlemmer fremsætter dokumenteret ønske herom.


 • 2.8

Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde. Afstemning skal være skriftlig, såfremt et

medlem ønsker det. Ved stemmelighed er Oldermandens stemme afgørende.

de, til enhver tid, anbefalede retningslinjer i Håndbog i foreningsarbejde.


 • 2.9

Ændring af Laugets vedtægter foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte

erklærer sig herfor.


 • 2.10

Hvor Dansk Julemands Laugs vedtægter ikke beskriver andet, følges §2.5

Laugets fane bæres, i prioriteret rækkefølge, af Laugets fanebærer, fanebæreløjtnant eller et andet

medlem, over 18 år, som er udpeget af bestyrelsen.


 • 3

Laugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.


 • 3.1

Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes på Laugets ordinære generalforsamling.


 • 3.2

Er medlemskontingent ikke betalt til tiden, fremsendes en rykker inkl. gebyr. Er denne ikke betalt til den

nye frist, slettes medlemskabet. 


 • 4

Til vedtagelse af Laugets opløsning kræves mindst ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede, på 2,

med mindst 3 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Eventuel formue efter Laugets opløsning

skænkes til én af generalforsamlingen valgt humanitær organisation, som varetager danske, grønlandske

og/eller færøske børns interesser.


 • 4.1

Medlemmer af Dansk Julemands Laug hæfter ikke for Laugets gæld.


Regler:


 • 5

Foreningens medlemmer er forpligtet til at være loyale og høflige over for Laugets

forretningsforbindelser/sponsorer. Klager og spørgsmål vedrørende Laugets forretningsforbindelser skal

rettes til bestyrelsen. Medlemmer, der deltager i arrangementer i forbindelse med Lauget, er forpligtet til

at deltage vederlagsfrit. Dog kan der med bestyrelsens godkendelse, gives tilskud til transportudgifter og

lign.


 • 5.1

Laugets medlemmer er repræsentanter for Dansk Julemands Laug og er derfor forpligtet til at vise nissesind

og lødig opførsel i forbindelse med julemandsgerningen (over for kollegaerne i Lauget) samt respektere

foreningens principper internt og eksternt, samt fremstå nobel i sin dragt, inklusiv skæg.


 • 5.2

Laugets medlemmer har ikke mandat til at udtale sig i offentlig presse, på Dansk Julemands Laugs vegne,

uden godkendelse af Laugets bestyrelse. Misligholdelse af punkt §5, §5.1 og §5.2 kan betyde eksklusion af

Lauget.


 • 5.3

For at blive medlem skal man have dansk cpr. nummer. Pensionister, som har været medlem af Dansk

Julemands Laug i en årrække, som har deltaget aktivt i foreningen, og som ikke mere optræder

professionelt med julemandsgerningen, kan søge bestyrelsen om at få nedsat kontingent. De har samme

rettigheder som fuldt betalende medlemmer, men har dog ingen stemmeret ved foreningens.

Udenlandske voksne medlemmer har dog stemmeret til Årets Julemand


generalforsamling og kan heller ikke være medlem af bestyrelsen. Der kan ikke gives nedsat kontingent,

hvis antallet af bevillinger overstiger 10% af de danske medlemmer.

Udenlandske julemænd/nissemødre/nisser har mulighed for at blive medlem, hvis bestyrelsen, efter en

konkret vurdering, finder dem egnede. Dette sker til en reduceret medlemspris. De har dog ikke stemmeret

og kan heller ikke være medlem af bestyrelsen, ligesom alt post/medlemsblade sendes elektronisk.


Hvilende medlemskab til dem som ikke er aktive i foreningen, en mulighed for dem som har været aktive i foreningen. Hvor De overvejer at stoppe, men kan blive et hvilende medlem i 1 år uden beregning. Efter det år får man tilsendt et brev/mail fra ansvarlig for denne opgave/Oldermand/bestyrelsesmedlem. Om man ønsker at genoptage fuldt medlemskab i DJL. Ellers er man udmeldt af foreningen.

Bestyrelsen i DJL


 • 5.4

Man skal være fyldt 18 år.


 • 5.5

Børn, børnebørn eller andre tæt beslægtede børn, samt børn der optræder med medlemmer af Dansk

Julemands Laug, kan optages i Nisselauget, som er en forening under Dansk Julemands Laug. . Se særskilte

regler for denne forening.

Alle nisser under 18 år, skal fremsende et nyt billede dem. hvert andet år. Drenge i ulige år og piger i lige år. Da de vokser ud af deres tøj hele tiden og på den måde ved vi hvem der er aktive nisser i DJL.


 • 6

Optræder man som julemand, skal man bære rød kåbe eller jakke og hue med hvide eller grå kanter, røde

eller grå bukser samt sorte støvler, træsko eller grønlandske kamikker.

Generalforsamlingen fastsætter regler for optagelse af nye medlemmer.

 • 6.1

Man skal være børnevenlig og have nissesind, være ærlig og tale et pænt og sobert sprog og vide, at den

rigtige julemand, Santa Claus, bor i Grønland. Julemanden skal kunne sige et varmt og velklingende: ho-ho-

ho.


 • 6.2

Man må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer før eller under arbejdet med børn, og man må ikke

ryge offentligt. Dette gælder også afarter heraf såsom dampning og snus.


 • 6.3

Det er ikke tilladt medlemmer at videregive medlemslister eller medlemsinformationer til tredjemand uden

bestyrelsens godkendelse.


 • 6.4

Foreningens logo må kun bruges sammen med teksten ”Medlem af Dansk Julemands Laug” - særligt

udformet logo rekvireres hos bestyrelsen. Logoet må ikke bruges som brevhoved på privat brevpapir, men


evt. nederst i et brev. I tilfælde, hvor medlemmer vil bruge foreningens navn og/eller logo i forbindelse med

f.eks. indsamling eller andet, skal der ansøges skriftligt til bestyrelsen om dette.


 • 7

Enhver kan blive støttemedlem af Dansk Julemands Laug.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, hvoraf 1/3 af beløbet går til Børnekontoen. Medlemskabet

berettiger ikke medlemmet til at deltage i Laugets arrangementer, men man får tilsendt foreningens

medlemsblad. Hvis et støttemedlem skal deltage som frivillig hjælper ved et arrangement, skal der kunne

fremvises en blank ”børneattest”. Ved dette medlemskab er nationalitet ligegyldigt. Eventuelle firmaer kan

blive støttesponsor for min. 500 kr. årligt, hvoraf 100 kr. af beløbet går til foreningen, resten til

børnekontoen.


Bestyrelsens arbejde:


 • 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger:

Sekretær

Kasserer

Hjemmesideansvarlig

Disse kan godt være personer, som ikke er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder

bestyrelsesmøde mindst 2 gange om året.


 • 8.1

Til den daglige ledelse af foreningen kan bestyrelsen nedsætte forretningsudvalg bestående af:

Oldermand/Viceoldermand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Dette forretningsudvalg varetager

den daglige drift, og kan holde møder efter behov. Oldermanden/Viceoldermand kan afholde møder med

bestyrelsesmedlemmer fra hele landet efter behov. Dagsorden for bestyrelsesmødet offentliggøres senest

1 uge før bestyrelsesmødet under den lukkede del at hjemmesiden, eller et andet egnet sted, som kun

medlemmer har adgang til. Efter bestyrelsens godkendelse af referat, offentliggøres dette samme sted. Dog

udelades oplysninger af personlig karakter fra dette referat. Et bestyrelsesmedlem kan dog altid, efter eget

ønske, blive citeret i referatet.

Følgende emner kan kun drøftes på det samlede bestyrelsesmøde:

Godkendelse af nye medlemmer

Evt. eksklusioner

Indkøb til foreningen på over 5.000 kr.


Ansøgninger om tilskud fra børnekontoen

Forslag til generalforsamling på bestyrelsens vegne


 • 8.2

Bestyrelsen kan indstille et medlem, som har gjort noget ekstraordinært for Lauget, til æresmedlem. Dette

skal vedtages på den følgende generalforsamling med 2/3 flertal. Kun medlemmer, som har været medlem

af Dansk Julemands Laug i min. 10 år, kan komme i betragtning. Der kan kun udnævnes ét æresmedlem

hvert andet år, og antallet af udnævnelser kan ikke overstige 4 % af antallet af de voksne medlemmer i

foreningen. Æresmedlemmer er kontingentfrie, og udnævnelsen er livsvarig, medmindre man udtræder af

foreningen.


Børnekonto og støttemedlem:

 • 9

Dansk Julemands Laug har en børnekonto, hvorfra alle medlemmer kan søge penge til arbejde med

børnevenlige formål rettet mod børn fra dårlige kår, syge børn eller lignende. Penge til denne konto

kommer fra sponsorer og indsamlinger. Medlemmer kan søge om penge fra denne konto på et specielt

ansøgningsskema, der fås hos sekretæren. Der kan kun søges om penge til formål, hvor medlemmer af

Dansk Julemands Laug selv deltager aktivt. Denne ansøgning vil blive behandlet på det kommende

bestyrelsesmøde. Der kan søges om beløb, som ikke må overstige 20 % af kontoens indestående, dog højst

20.000 kr. Dette beløb kan ændres ved foreningens generalforsamling.

Der kan søges to gange om året, henh. 1. februar og 1. august. Der kan højst ved hver af disse

ansøgningsfrister bevilges maks. 20 % af kontoens indestående. Bestyrelsen kan til enhver tid dispensere

fra denne regel.


 • 10

Disse vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den. 11 Mars 2023.