Nedtælling til juleaften:

Vedtægter for Dansk Julemands Laug​

§1
Lauget er stiftet 18. juli 1994 med navnet: Dansk Julemands Laug.

§2
Lauget tegnes af Oldermanden eller dennes stedfortræder og har hjemsted på Oldermandens adresse i Danmark.

§3.1
Laugets formål er at varetage alle kvalificerede julemænd, nissemødre og nissers interesser samt udbrede myten om julemanden og holde denne i hævd. For at være kvalificeret skal man leve op til følgende:

A. Foreningens medlemmer er forpligtet til at være loyale og høflige over for Laugets forretningsforbindelser/sponsorer. Klager og spørgsmål vedrørende Laugets forretningsforbindelser skal rettes til bestyrelsen. Medlemmer, der deltager i arrangementer i forbindelse med Lauget, er forpligtet til at deltage vederlagsfrit. Dog kan der med bestyrelsens godkendelse gives tilskud til transportudgifter og lign.

B. Laugets medlemmer er repræsentanter for Dansk Julemands Laug og er derfor forpligtet til at vise nissesind og lødig opførsel i forbindelse med julemandsgerningen (over for kollegaerne i Lauget) samt respektere foreningens principper internt og eksternt, samt fremstå nobel i sin dragt inklusiv skæg.

C. Laugets medlemmer har ikke mandat til at udtale sig i offentlig presse på Dansk Julemands Laugs vegne uden godkendelse af Laugets bestyrelse. Misligholdelse af punkt A, B og C kan betyde eksklusion af Lauget.

§ 3.1.0
For at blive medlem skal man have dansk cpr. nummer. Pensionister, som har været medlem af Dansk Julemands Laug i en årrække, som har deltaget aktivt i foreningen, og som ikke mere optræder professionelt med julemandsgerningen, kan søge bestyrelsen om at få nedsat kontingent. De har samme rettigheder som almindelig betalende medlemmer, men har dog ingen stemmeret ved foreningens generalforsamling og kan heller ikke være medlem af bestyrelsen. Der kan ikke gives nedsat
kontingent, hvis antallet af bevillinger overstiger 10% af de danske medlemmer.
Udenlandske julemænd/nissemødre/nisser har mulighed for at blive medlem, hvis bestyrelsen efter en konkret vurdering finder dem egnede. Dette kan ske til en reduceret medlemspris. De har dog ikke stemmeret og kan heller ikke være medlem af bestyrelsen, ligesom alt post/medlemsblade sendes elektronisk.

§ 3.1.1
Man skal være fyldt 18 år.

§ 3.1.2
Optræder man som julemand, skal man bære rød kåbe eller jakke og hue med hvide eller grå kanter, røde eller grå bukser samt sorte støvler, træsko eller grønlandske kamikker.
Generalforsamlingen fastsætter regler for optagelse af nye medlemmer.

§ 3.1.3
Man skal være børnevenlig og have nissesind, være ærlig og tale et pænt og sobert sprog og vide, at den rigtige julemand, Santa Claus, bor i Grønland. Julemanden skal kunne sige et varmt og velklingende: ho-ho-ho.

§ 3.1.4
Man må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer før eller under arbejdet med børn, og man må ikke ryge offentligt. Dette gælder også afarter heraf såsom. dampning og snus. 

§ 3.1.5
Børn, børnebørn eller andre tæt beslægtede børn, samt børn der optræder med medlemmer af Dansk Julemands Laug, kan optages i Nisselauget, som er en forening under Dansk Julemands Laug. . Se særskilte regler for denne forening.

§ 3.1.6
Et medlem kan ekskluderes af et flertal i bestyrelsen. Anke af en eksklusion afgøres på kommende generalforsamling.

§ 3.1.7
Enhver kan blive støttemedlem af Dansk Julemands Laug. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, hvoraf 1/3 af beløbet går til Børnekontoen. Medlemskabet berettiger ikke medlemmet til at deltage i Laugets arrangementer, men man får tilsendt foreningens medlemsblad. Hvis et støttemedlem skal deltage som frivillig hjælper ved et arrangement, skal der kunne fremvises en blank ”børneattest”. Ved dette medlemskab er nationalitet ligegyldigt. Eventuelle firmaer kan blive støttesponsor for min. 500 kr. årligt, 100 kr. af beløbet går til foreningen, resten til børnekontoen.

§ 3.1.8
Bestyrelsen kan indstille et medlem, som har gjort noget ekstraordinært for Lauget, til æresmedlem. Dette skal vedtages på den følgende generalforsamling med 2/3 flertal. Kun medlemmer, som har været medlem af Dansk Julemands Laug i min. 10 år, kan komme i betragtning. Der kan kun udnævnes ét æresmedlem hvert andet år, og antallet af udnævnelser kan ikke overstige 4 % af antallet af de voksne medlemmer i foreningen. Æresmedlemmer er kontingentfrie, og udnævnelsen er livsvarig, med mindre man udtræder af foreningen.

§3.1.9

Hvert år på foreningens generalforsamling, kan der indstilles op til 3 medlemmer til at blive årets julemand. Årets julemand er en hæder, der gives til en person, der har ydet en ekstra indsats for Dansk Julemands Laug. Stilles der mere end tre forslag til årets julemand, afgøres det ved afstemning, hvilke tre medlemmer, generalforsamlingen indstiller til valg. Valg af årets julemand afgøres af samtlige medlemmer ved en urafstemning, som foregår efter Generalforsamlingen, i perioden op til Julemændenes Verdenskongres. Optællingen af stemmer foretages af den afgående årets julemand. Årets Julemand bliver først afsløret og udnævnt på Julemændenes Verdenskongres. En af forudsætninger for at kunne vælges til årets julemand, er at man kan deltage i indtrædelse og aftrædelse som årets Julemand. Endvidere forventes det, at vedkomne kan deltage i Dansk Julemands Laug´s officielle arrangementer. For at kunne blive årets julemand skal man være fuldgyldigt medlem og være over 18 år.

 

§ 3.1.10
Det er ikke tilladt medlemmer at videregive medlemslister eller medlemsinformationer til tredjemand uden bestyrelsens godkendelse.

§ 3.2
Dansk Julemands Laug har en børnekonto, hvorfra alle medlemmer kan søge penge til arbejde med børnevenlige formål rettet mod børn fra dårlige kår, syge børn eller lignende. Penge til denne konto kommer fra sponsorer og indsamlinger. Medlemmer kan søge om penge fra denne konto på specielt ansøgningsskema, der fås hos sekretæren. Der kan kun søges om penge til formål, hvor medlemmer af Dansk Julemands Laug selv deltager aktivt. Denne ansøgning vil blive behandlet på det kommen- de bestyrelsesmøde. Der kan søges om beløb, som ikke må overstige 20 % af kontoens indestående, dog højst 20.000 kr. Dette beløb kan ændres ved foreningens generalforsamling.
Der kan søges to gange om året, henh. 1. februar og 1. august. Der kan højst ved hver af disse ansøgningsfrister bevilges maks. 20 % af kontoens indestående. Bestyrelsen kan til enhver tid dispensere fra denne regel.

§ 3.3
Foreningens logo må kun bruges sammen med teksten ”Medlem af Dansk Julemands Laug” - særligt udformet logo rekvireres hos bestyrelsen. Logoet må ikke bruges som brevhoved på privat brevpapir, men evt. nederst i et brev. I tilfælde, hvor medlemmer vil bruge foreningens navn og/eller logo i forbindelse med f.eks. indsamling eller andet, skal der ansøges skriftligt til bestyrelsen om dette.

§ 4.1
Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes på Laugets ordinære generalforsamling.

§ 4.2
Er medlemskontingent ikke betalt til tiden, fremsendes en rykker inkl. gebyr. Er denne ikke betalt til den nye frist, slettes medlemskabet.

§ 4.3
Laugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 5.1
Lauget ledes af en Oldermand, en Viceoldermand, som begge skal være julemænd, herudover vælges 5 bestyrelses-medlemmer på den ordinære generalforsamling. Det skal altid tilstræbes, at der skal være mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver side af Storebælt, ligesom det skal tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer så mange dele af Danmark som muligt. Den ordinære generalforsamling vælger tillige 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Dvs. hvert år vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Oldermanden vælges på lige årstal, Viceoldermanden vælges på ulige årstal.

§ 5.1.1
Hvor Dansk Julemands Laugs vedtægter ikke beskriver andet følges de til enhver tid anbefalede retningslinjer i foreningshåndbogen. (Red: Hedder Håndbog i foreningsarbejde).

§ 5.2
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger:
Sekretær
Kasserer
Hjemmesideansvarlig
Disse kan godt være personer, som ikke er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst 2 gange om året.

§ 5.3
Til den daglige ledelse af foreningen kan bestyrelsen nedsætte forretningsudvalg bestående af: Oldermand/Viceoldermand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Dette forretningsudvalg varetager den daglige drift, og kan holde møder efter behov. Oldermanden/Viceoldermand kan afholde møder med bestyrelsesmedlemmer fra hele landet efter behov. Dagsorden for bestyrelsesmødet offentliggøres senest 1 uge før bestyrelsesmødet under den lukkede del at hjemmesiden, eller et andet egnet sted, som kun medlemmer har tilgang til. Efter bestyrelsens godkendelse af referat offentliggøres dette samme sted. Dog udelades oplysninger af personlig karakter fra dette referat. Et bestyrelsesmedlem kan dog altid, efter eget ønske, blive citeret i referatet.
Følgende emner kan kun drøftes på det samlede bestyrelsesmøde:
Godkendelse af nye medlemmer
Evt. eksklusioner
Indkøb til foreningen på over 5.000 kr.
Ansøgninger om tilskud fra børnekontoen
Forslag til generalforsamling på bestyrelsens vegne.

§ 5.4
Laugets fane bæres, i prioriteret rækkefølge af Laugets fanebærer, fanebæreløjtnant eller et andet medlem, over 18 år, som er udpeget.

 

§6 Den ordinære generalforsamling, der er Laugets højeste myndighed, afholdes hvert år, den anden lørdag i marts måned. Generalforsamlingen kan vedtage en anden dato for næste generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske pr. brev/e-mail eller andet elektronisk medie med mindst 30 dages varsel. Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal være Oldermanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal foreligge skriftligt.

Hvis man ønsker at indgive et forslag til generalforsamlingen, skal man selv møde op og fremlægge sit forslag eller have en stedfortræder, som kan gøre dette for én. Man kan ikke automatisk pålægge et bestyrelsesmedlem at være stedfortræder.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere og referent
3.Oldermandens beretning
4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5.Fastsættelse af kontingent og gebyr
6.Indkomne forslag
7.Valg af Oldermand (lige årstal), Viceoldermand (ulige årstal)
8.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)
Valg af 2 suppleanter hvert år
9. Valg af 2 revisorer hvert år
Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
10. Valg af fanebærer (lige årstal) samt løjtnant (ulige årstal)
11. Eventuelt.

§7
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev/e- mail eller andet elektronisk medie. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller i tilfælde af at mindst 30 % af Laugets medlemmer fremsætter dokumenteret ønske herom.

§8

Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde. Afstemning skal være skriftlig, såfremt et medlem ønsker det. Ved stemmelighed er Oldermandens stemme afgørende.

§9
Ænding af Laugets vedtægter foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte erklærer sig herfor.

§ 10
Til vedtagelse af Laugets opløsning kræves mindst ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede, på 2, med mindst 3 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Eventuel formue efter Laugets opløsning skænkes til én af generalforsamlingen valgt humanitær organisation, som varetager danske, grønlandske og/eller færøske børns interesser.

§ 11
Medlemmer af Dansk Julemands Laug hæfter ikke for Laugets gæld. Disse vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 17. oktober 2020.